Přehled

Název fondu:

Typ fondu:

Právní forma:

Obhospodařovatel:

Administrátor:

Druh cenného papíru:

Měna cenného papíru:

Očekávaný výnos:

Minimální prvotní investice:

Investiční horizont:

Vstupní poplatek:

Výstupní poplatek

méně jak 3 roky:

méně jak 3 roky, max. 5 % objemu, kum. 1 000 000 Kč za rok

více jak 3 roky:

Forma cenného papíru:

Regulátor a zákonný dohled:

Depozitář:

Auditor:

Datum vzniku:

Oceňování:

Správce nemovitostí:

RG Investment otevřený podílový fond

Fond kvalifikovaných investorů

AVANT investiční společnost, a.s.

AVANT investiční společnost, a.s.

Kmenové cenné papíry, tj. podílové listy

CZK

6,6 %

1 000 000 CZK

5 let

Max. 3,5 %

20 %

0 %

0 %

Zaknihovaný cenný papír na jméno

Česká národní banka

Komerční banka, a.s.

ECOVIS blf s.r.o.

21. 12. 2016

Měsíčně

REALITY GRÉGR s.r.o.

SPRÁVA FONDU

 REGULÁTOR A ZÁKONNÝ DOHLED

Fond RG Investment otevřený podílový fond byl zapsán do seznamu podílových fondů vedeného Českou národní bankou dle ust. § 597 písm. b) Zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, dne 23. 12. 2016.

 OBHOSPODAŘOVATEL A ADMINISTRÁTOR

AVANT investiční společnost, a.s. je v současnosti největší investiční společností na trhu FKI v Čechách. Od svého založení v roce 2007 se specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů.

 DEPOZITÁŘ

Depozitářem Fondu je Komerční banka, a.s. Úlohou depozitáře je opatrovat majetek fondu a provádět související kontrolní činnosti, v rámci kterých zejména eviduje a kontroluje finanční pohyby, vydávání a odkupování cenných papírů, stanovování hodnoty cenného papíru a další. Svoji činnost depozitář provádí na základě depozitářské smlouvy a v zájmu fondu a jeho investorů.

 AUDITOR

Auditorem Fondu je ECOVIS blf s.r.o. V rámci požadavku na transparentní hospodaření fondu jsou účetní závěrky a výroční zprávy fondu povinně ověřovány nezávislým auditorem, reportovány České národní bance a zpřístupňovány investorům fondu. Ve stejném rozsahu je audit prováděn i u zakladatele Fondu.

Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS), Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) a další důležité informace pro investory můžete najít na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách www.avantfunds.cz/gdpr/.

Obsah těchto webových stránek je určen pouze k informativním účelům a průzkumu zájmu potenciálních kvalifikovaných investorů. Webové stránky poskytují pouze stručný přehled o struktuře investičního fondu a nenahrazují jeho statut. Veškeré parametry uvedených investičních idejí jsou pouze indikativní. Obsah těchto webových stránek nenahrazuje odborné poradenství k finančním instrumentům, ani kompletní poučení o rizicích.

Uvedené informace neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Návratnost ani výnos z investice do fondu, resp. podfondu, nejsou zajištěny ani zaručeny. K získání dalších informací se můžete obrátit na info@rgi-fond.cz. Tiskové chyby vyhrazeny.